Ostatní kurzy

Připravujeme pro vás nadstavbové a prohlubující kurzy týkající se různých témat v kontextu práce se Somatic Experiencing v živé a online formě. 

14-16.06.2024

Základní strategie pro práci se sexuálním traumatem a sexualitou 

V naší praxi se můžeme setkávat s klienty, kteří v dětství zažili sexuální trauma, v dospělosti sexuální útok, pracujeme s páry, které se potýkají se sexuálním nesouladem, nebo s lidmi, kteří bojují s ochromujícím studem,  sexuální/pohlavní identitou, obrazem svého těla a obecně se brání tomu být ve svém těle.

Tento seminář se zabývá právě těmito tématy a jeho cílem je pomoci lidem praktikujícím SE získat řadu nových a účinných nástrojů, které jim pomohou co nejlépe pracovat s těmito klienty – a to i s těmi nejsložitějšími. Představí materiál a cvičení, které nejsou zahrnuty ve výcviku Somatického Experiencing®

Kurz vede: Ariel Giarretto

Místo konání:  Fürstův sál – Dobřichovice, Praha západ, 30min vlakem ze Smíchovského nádraží, Začátek v pátek 14.6. v 10h, konec v neděli kolem 16h.

více informací …

Essential Strategies of Working With Sexual Trauma and Sexuality

In our office we can meet clients who have experienced sexual trauma as a child, sexual assault was adults, with couples who grapple with sexual incompatibilities, or people who struggle with debilitating shame, sexual/gender identity, body image and just generally resist being in their bodies.

This workshop is designed to tackle just these issues, and aimed at helping practitioners acquire a variety of new and effective tools to best serve these clients—even the toughest ones. Introducing material and exercises not covered in the Somatic Experiencing training.

The course leads: Ariel Giarretto

Venue: Prague/Fürstův sál – Dobřichovice

more informations …

  • Pokud se přihlášený účastník nemůže semináře zúčastnit, může za sebe poslat náhradníka.
  • Tato možnost je akceptována i v den konání semináře. Platba se v tomto případě automaticky převádí na náhradníka.
  • Pokud účastník zruší svou účast do 14.5.2024 vrací se celá platba zpět, ponížená o administrativní poplatek 800 Kč.
  • Pokud účastník zruší svou účast do 29.5.2024 (včetně), je storno poplatek 50 % kurzovného.
  • Pokud účastník zruší svou účast po 29.5.2024, je storno poplatek 100 % kurzovného.